سامانه شبیه ساز میدان نقش جهان – گنجینه

 

شرح پروژه :

این پروژه یکی از پیچیده ترین و بزرگترین شبیه سازیهای انجام شده از یک اثر تاریخی در دنیا میباشد، استفاده از آخرین تکنیکهای نرم افزاری در تهیه این اثر، این مجموعه را به یک محصول بی بدیل در حوزه معرفی یکی از فاخرترین بناهای تاریخی دنیا قرار داده است. در ذیل مشخصات فنی این پروژه ذکر گردیده است.

  • بزرگترین شبیه سازی یک بنای تاریخی در دنیا.
  • بافت نگاری از نقوش بنا به کمک 17.000 فریم عکس از کلیه جزئیات میدان نقش جهان.
  • اجرای بیش از 160 میلیون مثلثی (( Triangle به منظور اجرای شبکه (Mesh)سه بعدی بنا
  • اجرای دقیق شبکه (Mesh) سه بعدی بنا به کمک تکنیکهای پردازش تصویر (Image Processing)
  • بیش از 70.000 نفر ساعت کار تخصصی طی سه سال برای اجرای پیچیده ترین شبیه سازی یک بنای تاریخی واقعی تاریخی در دنیا.
  • معرفی نکات پیچیده معماری بنای میدان نقش جهان.