تعدادی از پروژه های انجام شده توسط شرکت پویا پندار

مشخصات تعدادی از پروژه های انجام شده در شركت

سامانه هلث آپ

سامانه واقعیت افزوده

سوپراپ

سامانه موزه مجازی

سیستم جامع ارزیابی پیمانكاران

سامانه جامع مدیریت امور گمرکی

پروژه بانک ملی

پروژه انرژی پارس عسلویه

پروژه سیستم کنترل هوشمند

سامانه هوشمند مدیریت