شرکت مهندسی پویاپندار پیشرو
تاريخ و زمان: 1392/02/30 23:19 | دسته بندی: پروژه های انجام شده

منطقه آزاد تجاری صنعتی ارس

منطقه آزاد ارس در شمالغرب ایران در نقطه صفر مرزی در مجاورت با کشورهای ارمنستان، آذربایجان و جمهوری خودمختار نخجوان استقرار یافته است. بر اساس مصوبه هیات وزیران در تاریخ 7/4/1384 به شماره 20708/ت530820 محدوده منطقه آزاد ارس شامل 9700 هکتار از اراضی منطقه